Notariusz Wrocław Anna Borzemska Wiliczkiewicz

Notariusz Wrocław – Kancelaria Notarialna | Anna Borzemska – Wiliczkiewicz

Szanowni
Państwo,

Jako notariusz od lat pomagam moim Klientom znaleźć najlepsze rozwiązanie prawne w ich sytuacji, doradzam biorąc pod uwagę wszelkie aspekty danej sprawy, by w efekcie wybrać najlepszy dla Klienta wariant i w miłej atmosferze dokonać czynności notarialnej.

Wiem, że wizyta w Kancelarii wiąże się często ze stresem związanym z podejmowaniem najważniejszych decyzji finansowych w Państwa życiu, dlatego priorytetem zespołu w naszej Kancelarii Notarialnej jest bezpieczeństwo i zaufanie Klientów.

W życiu prywatnym i zawodowym kieruję się zasadami godności, honoru, uczciwości oraz szacunku do ludzi i prawa, co jest to widoczne w mojej pracy. Jeśli oczekujecie Państwo profesjonalnej i szybkiej obsługi oraz szukacie Państwo notariusza godnego zaufania to zapraszam do mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gwiaździstej nr 16. Kancelaria znajduje się na parterze budynku.

podpis

Tradycja
i nowoczesność

Dzisiejszy notariat różni się od notariatu sprzed kilkudziesięciu lat, katalog czynności notarialnych jest dużo szerszy, akty notarialne są dłuższe, gdyż wymagają wielu zapisów, które są dodatkowym zabezpieczeniem stron lub wymogiem banków.

Obecnie jest bardzo dużo kancelarii notarialnych, niektóre z nich to już niemal korporacje, w których kontakt z notariuszem jest utrudniony i trudno się tam odnaleźć. Ja zapraszam Państwa do mojej Kancelarii we Wrocławiu, gdzie łączę tradycję z nowoczesnością.

Tradycja

osoba

osobiste zaangażowanie notariusza w każdą czynność,

ksiazka

wieloletnie doświadczenie w pracy w notariacie od 2005 r., w tym na rynku deweloperskim,

dymek

bezpłatne porady dotyczące przyszłych czynności dokonywanych w mojej Kancelarii,

waga

dbanie o należyte zabezpieczenie praw i interesów obu stron,

iks

zachowanie tajemnicy notarialnej.

Nowoczesność

parking

dla moich Klientów bezpłatne miejsca parkingowe pod oknami Kancelarii,

karta

możliwość płatności kartą płatniczą,

monitor

na życzenie wyświetlenie tekstu umowy na ekranie,

wifi

darmowa sieć Wi-Fi,

dzieci

kącik zabaw dla dzieci.

Dokumenty

Sprzedaż lub darowizna działki

 • dowody osobiste lub paszporty stron,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów – 20,19 zł za każdy odpis),
 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych/stron z obowiązku podatkowego (konieczne jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku; konieczne gdy obecni właściciele nabyli umową darowizny lub zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich nieruchomości powstałych w wyniku podziału,
 • zaświadczenie wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się  na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji, (ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.), wraz z informacją czy zostało przewidziane prawo pierwokupu,
 • zaświadczenie wydane przez Starostę, z którego będzie wynikało, że przedmiotowa nieruchomość nie jest gruntem objętym uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa  art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • potrzebne są jeszcze dane takie jak: cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny, nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży, termin wydania nieruchomości.

Dowiedz się więcej

usługi notarialne w Wrocławiu

Zwiń informację

zwin

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu

 • dowody osobiste lub paszporty stron,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu i o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli została ona założona – pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów – 20,19 zł za każdy odpis),
 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych/stron  z obowiązku podatkowego (konieczne jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku; konieczne gdy obecni właściciele nabyli umową darowizny lub zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku),
 • dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 • potrzebne są jeszcze dane takie jak: cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny, nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży, termin wydania lokalu.

Dowiedz się więcej

usługi notarialne w Wrocławiu

Zwiń informację

zwin

Testament

 • dowód osobisty lub paszport testatora,
 • dane (imiona, nazwisko, imiona rodziców,  PESEL lub data urodzenia) osoby powołanej do spadku.

Dowiedz się więcej

usługi notarialne w Wrocławiu

Zwiń informację

zwin

Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego
odrębną własność księgą wieczystą

 • dowody osobiste lub paszporty stron,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów – 20,19 zł za każdy odpis)
 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców/obdarowanych/stron z obowiązku podatkowego (konieczne jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku; konieczne gdy obecni właściciele nabyli umową darowizny lub zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku),
 • dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • potrzebne są jeszcze dane takie jak: cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny, nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży, termin wydania lokalu.

Dowiedz się więcej

usługi notarialne w Wrocławiu

Zwiń informację

zwin

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • dowody osobiste lub paszporty stron,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akty małżeństwa,
 • Nr PESEL zmarłego (PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski/ Urząd Gminy dotyczące numeru PESEL zmarłego),
 • dane takie jak: ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Dowiedz się więcej

usługi notarialne w Wrocławiu

Zwiń informację

zwin

Kancelaria Notarialna Wrocław – galeria

Biuro notarialne w Wrocławiu Notariusz Anny Borzemskiej Wiliczkiewicz
Kancelaria Notarialna w Wrocławiu Notariusz w Wrocławiu Anna Borzemska Wiliczkiewicz
Kancelaria Notarialna w Wrocławiu
Notariusz w Wrocławiu Anna Borzemska Wiliczkiewicz
Kancelaria Notarialna Wrocław Gwiaździsta 16/1
Biuro notarialne Wrocław ulica Gwiaździsta

Kancelaria Notarialna – cennik

Nie wszystkie opłaty, jakie ponosi się u notariusza, stanowią jego wynagrodzenie. Na ostateczny koszt określonych czynności prawnych wpływają dodatkowo opłaty sądowe i podatki.

Opłaty, jakie pobierają notariusze, uwzględniają m.in.:

– opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych;

– podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;

– podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn;

– taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej;

– podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.

Zazwyczaj informację o szacunkowych kosztach dokonania czynności notarialnej można uzyskać telefonicznie, ale podanie konkretnych kosztów będzie możliwe po przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Kancelaria Notarialna Wrocław Cennik usług

Notariusz Wrocław – zakres usług notarialnych

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujące czynności:

1/ sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym:

– umowa sprzedaży i przedwstępna umowa sprzedaży,

– umowa darowizny,

– umowa zamiany,

– umowa dożywocia,

– umowa zniesienia współwłasności i umowa o dział spadku,

– umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej,

– umowa majątkowa małżeńska, w tym intercyza i rozdzielność majątkowa,

– umowa o podział majątku wspólnego,

– umowa spółki,  w tym umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umowa spółki komandytowej, statut spółki akcyjnej,

– ustanowienie służebności,

– ustanowienie hipoteki,

– pełnomocnictwo,

– oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w tym związane z najmem okazjonalnym,

– testament,

2/ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3/ spisuje protokoły (np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń różnych organów),

4/ sporządza poświadczenia:

– własnoręczności podpisu,

– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

– daty okazania dokumentu,

– pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

5/ przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

6/ składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

7/  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Notariusz Wrocław – wszystkich wyżej wymienionych czynności mogą Państwo dokonać w mojej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.

Notariusz - usługi notarialne Usługi notarialne Wrocław Notariusz Wrocław - usługi notarialne